Poniedziałek, 24 czerwca 2024 r.
rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie rozpoczęła swoją działalność 2 listopada 1985 roku jako Filia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie. Placówka powstała z inicjatywy ówczesnego Inspektora Oświaty i Wychowania w Ślesinie mgr Włodzimierza Przybylskiego i Dyrektora Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie mgr Barbary Zawadka.

Organizatorem Filii Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Koninie, a następnie jej kierownikiem została Pani Aniela Albert.

Kadrę pedagogiczną stanowiły trzy osoby: psycholog i dwóch pedagogów. Na początku swej działalności Poradnia dysponowała jednym pomieszczeniem w budynku Szkoły Podstawowej w Ślesinie przy ulicy Żwirki i Wigury 55.

 

Terenem oddziaływania Poradni było Miasto i Gmina Ślesin oraz Gmina Skulsk, a jej działalność skoncentrowana była na pracy diagnostycznej i promocji Placówki w środowisku oddziaływania.

 

Okres przełomowy w funkcjonowaniu Poradni to lata 1994/2001.

 

Z dniem 1 lutego 1994 roku Poradnia stała się placówką samodzielną i przejęła cały zakres działań w zakresie diagnozy, terapii, orzecznictwa, preorientacji zawodowej i doradztwa. Stanowisko dyrektora, w drodze postępowania konkursowego, objęła Pani Aniela Albert. Zespół pracowników, który systematycznie się powiększał,  utworzył radę pedagogiczną i zespół orzekający. Został uruchomiony również gabinet logopedyczny. Placówka przyjęła nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie.

 

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju Poradni była reforma administracyjna, w wyniku której z dniem 1 stycznia 1999 roku zmienił się organ prowadzący placówkę. Funkcję tę przejęło Starostwo Powiatowe w Koninie. Zwiększył się jednocześnie rejon oddziaływania Poradni o dwie kolejne gminy tj. Gminę Sompolno i Gminę Wierzbinek.

 

Z dniem 31 sierpnia 2001 roku Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/176/01 Rada Powiatu Konińskiego przekształciła Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie w Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z Filia w Koninie. Funkcję Dyrektora Poradni pełniła nadal Pani Aniela Albert, a Kierownikiem Filii w Koninie została Pani Barbara Sypniewska.

Reorganizacja Poradni spowodowała zwiększenie rejonu oddziaływania i zakresu działań placówki. Z małej poradni w Ślesinie została utworzona duża placówka powiatowa obejmująca swoim wsparciem dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli z placówek oświatowych z ternu całego powiatu konińskiego.

 

Na rzecz środowiska edukacyjnego powiatu konińskiego Poradnia oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmującej: działalność diagnostyczną, działalność terapeutyczną, działalność edukacyjną, pomoc metodyczną dla nauczycieli, działalność informacyjną, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczną w kryzysie.

 

Przeprowadzona w styczniu 2008 roku kompleksowa wizytacja dokonana przez Organ Nadzór Pedagogicznego reprezentowany przez starszego wizytatora Panią Grażynę Pietruszewską wykazała wysoki poziom organizacji i funkcjonowania Placówki. 

 

Z dniem 1 kwietnia 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Poradni.
W związku z przejściem na emeryturę Pani Anieli Albert stanowisko Dyrektora Poradni objęła Pani Małgorzata Sobieraj.

            W ostatnim okresie funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie, systematycznie poprawiają się warunki pracy poprzez zwiększoną ilość gabinetów doposażonych w pomoce diagnostyczno – terapeutyczne i sprzęt multimedialny. Powiększył się również zespół pracowników Poradni. Obecnie zatrudnionych jest 10 psychologów,11 pedagogów, 5 logopedów, 1 doradca zawodowy, 1 lekarz ds. orzecznictwa, 6 pracowników administracyjno – obsługowych.

Podnoszenie standardów pracy Poradni odbywa się poprzez : bieżące remonty, zakup narzędzi do terapii i diagnozy, poszerzenie oferty usług między innymi poprzez wprowadzenie doradztwa zawodowego, zwiększenie ilości prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzenie punktów  konsultacyjnych, cykliczne spotkania dla rodziców  wychowawców, nauczycieli, interwencje w środowisku ucznia.

 

Poradnia  realizuje zadania zawarte w koncepcji pracy placówki, a praca odbywa się zgodnie z corocznymi  planami, które  są zgodne z planem  rozwoju. Ważnym wkładem w planowanie pracy Poradni są rozwiązania wypracowywane przez zespoły zadaniowe oraz wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przeprowadzona w marcu i kwietniu roku 2011 ewaluacja zewnętrzna wykazała, że w swoim funkcjonowaniu i realizowaniu zadań statutowych Poradnia osiąga wysokie wyniki.

Liczba placówek i dzieci w powiecie konińskim objętych
opieką PPP-P w Ślesinie

rok szkolny 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
liczba placówek 131 128 124 123 123
liczba dzieci 27049 26066 25660 25618 25350

Aby zwiększyć możliwość dostępu do oferowanych form pomocy Poradnia pozyskuje również środki zewnętrzne, między innymi poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak w roku szkolnym 2006/2007 w placówkach z terenu oddziaływania Poradni realizowany był Program „Aby życie nie przebiegało obok”, w roku szkolnym 2007/2008 Program „Zanim dziecko pójdzie do szkoły" a w latach 2009/2010 i 2001/2011, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej i Gminą Skulsk projekt „WIEM POTRAFIĘ WIERZĘ W SIEBIE – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Skulsk”. 

 

 

W ostatnim okresie, podejmowane działania Poradni, są szczególnie ukierunkowane na wspierania placówek edukacyjnych w sytuacji zmieniających się przepisów prawa oświatowego, a także prowadzone są konferencje, narady  i spotkania na szczeblu powiatowym, w tym między innymi: 

 

- konferencja ,,Postępowanie z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją i przestępczością; procedury interwencyjne podejmowane przez szkołę i instytucje wspierające” dla pedagogów szkół z terenu oddziaływania Poradni w  Ślesinie i  Filii w Koninie.

 

- konferencja dla lekarzy zorganizowana wspólnie z KO w Poznaniu WNP w Koninie ,,Zintegrowanie działań medycznych i pedagogicznych na rzecz pomocy dziecku choremu” 

- cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne dla  pedagogów   szkół  z rejonu oddziaływania PPP- P w Ślesinie i Fili w Koninie 1 raz w semestrze

 

- szkolenie dla nauczycieli – realizatorów Metody „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”

- spotkanie dla dyrektorów placówek oświatowych z rejonu powiatu konińskiego oraz przedstawicieli organów prowadzących w/w placówek ,,Ramy prawne i zasady  współpracy  PPP-P w Ślesinie z dyrektorami szkół  i placówek oświatowych oraz organami prowadzącymi  te placówki  w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowane wspólnie z KO w Poznaniu Delegatura w Koninie.

- narada dla pedagogów szkolnych ,,Ramy prawne i zasady  współpracy  PPP-P w Ślesinie w zakresie  wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

-spotkanie dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących placówki – „Zawód – oknem na świat”

- we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Policji Poradnia uczestniczy w programie  ,,Bezpieczne imprezy”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie jest dobrze postrzegana w środowisku, cieszy się w środowisku dużym zaufaniem i autorytetem, zapotrzebowanie na proponowane formy działań wciąż wzrasta, a rola Poradni jest doceniana przez szkoły, placówki wychowawcze i samorządy terytorialne.

17 czerwca 2011 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego”, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

Acheter glucophage Acheter Zyban Acheter Plavix 75 mg Comprar Plavix sin receta Comprar Metformina Comprar Zyban 150 mg sin receta Comprar Prozac https://www.gymproforme.ca/propca.html