Środa, 19 wrze¶nia 2018 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Projekty


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie w okresie od 01.01.2014. do 30.06.2015. realizowała projekt pt. „Kompleksowy System Doskonalenia Nauczycieli i Wspomagania Szkół w powiecie konińskim” w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe Wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt skierowany był do dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu powiatu konińskiego.

Łącznie w projekcie uczestniczyło 40 placówek i 600 nauczycieli zatrudnionych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu.

Były to następujące placówki oświatowe:

Przedszkola:

 1. Przedszkole w Golinie ‘Baśniowy dworek”
 2. Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym
 3. Przedszkole w Lubstowie

Szkoły Podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa w Golinie
 2. Szkoła Podstawowa w Kawnicach
 3. Szkoła Podstawowa w Radolinie
 4. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
 6. Szkoła Podstawowa w Zaryniu
 7. Szkoła Podstawowa w Sadlnie
 8. Szkoła Podstawowa w Tomisławicach
 9. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
 10. Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym
 11. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
 12. Szkoła Podstawowa w Złotkowie
 13. Szkoła Podstawowa w Sławoszewku
 14. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście
 15. Szkoła Podstawowa w Barczygłowie
 16. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
 17. Szkoła Podstawowa w Wilczynie
 18. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
 19. Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich
 20. Szkoła Podstawowa w Rychwale
 21. Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej
 22. Szkoła Podstawowa w Grochowach
 23. Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
 24. Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych
 25. Szkoła Podstawowa w Rzgowie

Gimnazja:

 1. Gimnazjum w Golinie
 2. Gimnazjum w Brzeźnie
 3. Gimnazjum w Boguszycach
 4. Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
 5. Gimnazjum w Kleczewie
 6. Gimnazjum w Liścu Wielkim
 7. Gimnazjum w Wilczynie
 8. Gimnazjum w Grodźcu
 9. Gimnazjum w Rychwale
 10. Gimnazjum w Rzgowie

Szkoły Ponadgimnazjalne:

 1. ZSE-U w Żychlinie- Liceum Ogólnokształcące w Żychlinie.
 2. ZSE-U w Żychlinie Technikum w Żychlinie.

 

Celem  głównym projektu było:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu były:

 • Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkól/przedszkoli z powiatu konińskiego w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie placówek w okresie od 01.09.2014. do 30.06.2015.
 • Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkól/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w powiecie konińskim poprzez organizację i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia w okresie od 01.05.2014. do 30.06.2015.
 • Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkól/przedszkoli z powiatu konińskiego w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia  w okresie od 01.09.2014. do 30.06.2015.

 

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

 1. Proces wspomagania szkół.

Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli w oparciu o ofertę wybraną spośród ofert wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

 1. Lokalne sieci współpracy i samokształcenia.

Utworzenie siedmiu różnych tematycznie/problemowo sieci współpracy i samokształcenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu systemowego ORE. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół.

 1. Program kompleksowego wspomagania szkół i placówek w Powiecie Konińskim.

Opracowanie Programu Kompleksowego Wspomagania Szkól i Placówek w Powiecie Konińskim.

W ramach realizacji procesu wspomagania szkół opracowane zostały plany wspomagania indywidualnie dla każdej placówki, spójne z rozwojem danej szkoły/przedszkola   w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Obszary wyłonione zostały  po wnikliwym zdiagnozowaniu potrzeb szkoły pod fachowym okiem opiekuna  szkoły czy przedszkola – Szkolnego  Organizatora Rozwoju Edukacji.

Diagnoza potrzeb w placówkach objętych wsparciem została przeprowadzona we wrześniu  2014 roku kiedy to Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji udali się do wskazanych szkół i przedszkoli. Na podstawie diagnozy  wyłoniony został obszar wsparcia dla danej placówki.

Wyłonione zostały następujące obszary wspomagania w których realizowane  były szkolenia:

1)Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki   realizowało   łącznie  188 nauczycieli z 16  szkół : ZSE- U w Żychlinie – Technikum, ZSE- U w Żychlinie - Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoła Podstawowa w Grodźcu ,Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnym ,Gimnazjum w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Szczepidle ,Gimnazjum w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim Szkoła Podstawowa w Rzgowie ,Gimnazjum w Liścu Wielkim, Gimnazjum w Rzgowie, Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Rychwale, Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej, Szkoła Podstawowa w Grochowach, Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie;                                                           
2) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? realizowało łącznie 169 nauczycieli  z   9 szkół : Szkoła Podstawowa w Radolinie. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie ,Szkoła Podstawowa w Sławoszewku ,Szkoła Podstawowa w Golinie  szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym ,Szkoła Podstawowa w Sadlnie, Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Gimnazjum w Boguszycach                                                 
3) Ocenianie kształtujące realizowało łącznie 70 nauczycieli z 5 szkół: Szkoła Podstawowa w Barczygłowie Szkoła Podstawowa w Koziegłowach ,Gimnazjum w Kleczewie, Szkoła Podstawowa w Zaryniu, Szkoła Podstawowa w Zakrzewku;

4) Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej realizowało 9  nauczycieli  z Przedszkola w Lubstowie:
5) Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych realizowało łącznie 22 nauczycieli  Przedszkole w Golinie ‘Baśniowy dworek” Szkoła Podstawowa w Kawnicach;
6) Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? realizowało 30  nauczycieli  z Gimnazjum w Golinie;
7) Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się realizowało 49 nauczycieli  z 2 szkół : Szkoły Podstawowa w Wilczynie  i Gimnazjum w Wilczynie ;
8) Rodzice są partnerami szkoły
realizowało  8 nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej w Złotkowie,  
9) Praca z uczniem zdolnym realizowało 6 nauczycieli w Przedszkolu w Budzisławiu Kościelnym;
10) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowało 26 , łącznie  nauczycieli z 2  szkół: Szkoła Podstawowa w Tomisławicach i Gimnazjum w Rychwale.

 

Kolejnym etapem działań było  opracowanie przez SORE  rocznego planu wspomagania  dla danej placówki – wykonany został harmonogram pracy, a  w grudniu 2014 i dalej po nowym roku do danej szkoły trafiał ekspert z wyłonionego obszaru. Łącznie w ramach 42 godzin odbyły się szkolenia, konsultacje i warsztaty dla ponad 600 nauczycieli. Na podstawie wyników ankiety końcowej można stwierdzić , że projekt spełnił  założone cele. Tym bardziej, że wzięła w nim udział 1/3 wszystkich szkół i przedszkola  z powiatu konińskiego – tłumaczy Małgorzata Sobieraj, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.

Dzięki temu, że szkoły i przedszkola  „szkoliły się” w obszarze dopasowanym indywidualnie do jej potrzeb w doskonalenie włączała się cała rada pedagogiczna. To przyczyniło się do ujednolicenia  wiedzy i poszerzenia umiejętności z wybranego obszaru  i w przyszłości do lepszej pracy z uczniami i ich rodzicami.


Równolegle do działań SORE i spotkań szkoleniowych z ekspertami od maja 2014 roku przez partnera projektu  realizowane były  lokalne sieci współpracy i samokształcenia. Uruchomiono 7 sieci,

w tym 2 Sieci skierowane do dyrektorów:

 • Sieć I  „Jak budować  i doskonalić strategię rozwoju szkoły”,
 •  Sieć VII „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/placówki”,

i 5 Sieci, których odbiorcami byli nauczyciele:

 • Sieć II „Edukacja filmowa”,
 • Sieć III „Praca ze źródłem historycznym”,
 • Sieć IV „Praca z uczniem młodszym”,
 • Sieć V „ Jak budować własny program nauczania?”,
 • Sieć VI (dla nauczycieli) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole.

Działaniami Sieci współpracy i samokształcenia w wyniku przeprowadzonej rekrutacji objętych zostało łącznie 158 nauczycieli/lek. Uczestnicy/uczestniczki w/w sieci pracowali głownie na platformie edukacyjnej udostępnionej przez ORE ( www.doskonaleniewsieci.pl ) oraz uczestniczyli w  systematycznych spotkaniach raz w miesiącu. Głównym celem sieci było nawiązanie współpracy między placówkami objętymi wsparciem w ramach projektu.

W ramach jednego z zadań do szkół z Biblioteki Pedagogicznej w Koninie  przekazano wybrane publikacje, które również przyczyniły się do podniesienia  wiedzy uczestników z zakresu wybranych obszarów.

Projekt zakończył się niebywałym sukcesem.

Do tej pory system doskonalenia nauczycieli przewidywał szkolenia indywidualne dla poszczególnych  nauczycieli, które odbywały się poza siedzibą szkoły i łączyły się z wyjazdami .Projekt realizowany przez powiat koniński i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie umożliwił szkolenia grupowe Rad Pedagogicznych prowadzone na terenie danej placówki, co znacznie wpłynęło na podwyższenie jakości pracy całej szkoły.

To największy projekt dla oświaty realizowany w ostatnich latach

przez powiat koniński.

Wartość początkowa projektu to 1.251.384,28 zł,

natomiast wartość końcowa projektu to 1.188 758,80 zł