Poniedziałek, 23 paĽdziernika 2017 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Procedury


Wydawanie orzeczeń

Procedura kierowania wniosków
do Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie z Filią w Koninie
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

§ 1.


Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.


§ 2.

Zespół Orzekający Poradni wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:
1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych:
- niesłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
- z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

2. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z powodu:
- niedostosowania społecznego,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3. potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
4. o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
5. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych i grupowych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających na terenie powiatu.

§ 3.


Zespół Orzekający Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu konińskiego.


§ 4.


Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę, chyba że rodzic/opiekun prawny uzyskał zgodę Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie.
Jeżeli z treści wniosku wydania orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.


§ 5.

Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego:
• wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania);jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
• zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające:


- informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania), § 6 ust. 3 rozp.,
- uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/szkoły (§ 6 ust.4 rozp.),
- stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola; w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić:
- zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,
- zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,
- określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni),
- w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust. 5 rozp. )


2. Do wniosku o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
• wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
• zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.
3. Do wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju:
• wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,
• zgodę na przekazanie informacji dotyczących diagnozy psychologiczno- -pedagogicznej i stanu zdrowia dziecka,
• zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka i stwierdzonym rodzajem niepełnosprawności.
4. Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących i/lub wychowawców placówki, w której dziecko/uczeń przebywa w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę.
5. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
6. Wniosek przyjmuje pracownik merytoryczny poradni po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.


§ 6.


1. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o wszczęciu postępowania oraz o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
2. W ciągu 14 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 3 egzemplarzach (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane osobiście wysyłane jest pocztą listem za potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Wydawanie opinii

Procedura przeprowadzania badań i wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie

§ 1.

 1. Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie wymaga skierowania, jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni  oraz dzieciom zamieszkałym w naszym powiecie, a nie uczęszczającym jeszcze do żadnej placówki.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom od urodzenia do czasu ukończenia nauki szkolnej.
 4. W zależności od zgłaszanego problemu klient może skorzystać z pomocy: logopedy, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego zgodnie z przydzielonymi im rejonami lub zgodnie z zakresem obowiązków.
 5. PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI:

§ 2.

                                                                                            

Poradnia wydaje na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia opinie w sprawach:

 1. Wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
 3. Odroczenia rozpoczęcia  spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 4. Objęcia nauką ucznia  w klasie terapeutycznej.
 5. Zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego.
 6. Udzielenia  zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Pierwszeństwa w przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.      
 9. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 10. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.                                                                                            
 11. Spełnienia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 12. Zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 13. Informacja o wynikach badań.                                                              
 14. Specyficznych trudności w uczeniu się.
 15. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 16. Objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
 17. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 18. Innych, związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka.

§ 3.

Opinia jest wynikiem przeprowadzonej specjalistycznej diagnozy oraz analizy dokumentacji istotnej dla rozpatrywanego problemu.

-        wnioski i inne dokumenty składają klienci w sekretariacie lub przesyłają pocztą tradycyjną na adresy poradni.

 1. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW:

-        wnioski rozpatruje się według kolejności wpływu,

-     w uzasadnionych przypadkach w trybie pilnym rozpatruje się wniosek rodzica, pod warunkiem, że przybędzie na badanie w przeciągu godziny, w miejsce innego dziecka, które nie zgłosiło się na wyznaczone badanie.

 1. PODZIAŁ WNIOSKÓW:

-     wniosek deleguje pracownikom pedagogicznym kierownik Filii, dyrektor lub inny upoważniony przez niego pracownik. Wniosek trafia do pracownika zajmującego się danym terenem lub z uwagi na specyfikę problemu i kompetencje pracownika.

§ 4.

 1. WYZNACZANIE TERMINU BADAŃ I PRZEPROWADZENIE BADANIA:

-        pracownik, do którego trafia wniosek informuje o terminie badania wnioskodawcę (telefonicznie lub listownie) osobiście, odnotowując wyznaczony termin we wniosku oraz w terminarzu badań;

-     na badanie w wyznaczonym terminie zgłasza się dziecko wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem;

-     w przypadku nie zgłoszenia się na badanie i braku kontaktu telefonicznego ze strony wnioskującego fakt ten zostanie odnotowany w terminarzu oraz na wniosku lub w indywidualnej teczce dziecka, kolejny termin badania ustalany jest listownie z adnotacją, że nie zgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie skutkuje odłożeniem sprawy a/a. Przy kolejnym niezgłoszeniu się na badanie wniosek zostaje złożony w archiwum lub w teczce indywidualnej, jeżeli takowa już istnieje;

-      uczeń zgłoszony na badanie powinien przynieść opinię z placówki do której uczęszcza, ostatnie świadectwo szkolne, zeszyty szkolne oraz inną niezbędną dokumentację zgodnie z zaleceniami diagnostów;

-    uczeń zgłoszony na badanie w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się powinien przynieść dodatkowo, sprawdziany, dodatkowe prace, opinię nauczyciela języka polskiego, zaświadczenie oraz świadectwa szkolne;

-        uczeń zgłoszony na badanie w kierunku ogólnych trudności w uczeniu się powinien przynieść dodatkowo opinię ze szkoły oraz świadectwa szkolne;

-        uczeń zgłoszony na badanie w kierunku trudności wychowawczych powinien przynieść informację o dziecku z placówki, do której uczęszcza dziecko;

-    na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej do wniosku o wydanie opinii w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oprócz zeszytów, sprawdzianów, dodatkowych prac oraz opinii ze szkoły należy dołączyć opinię Rady Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem z placówki oraz wniosek rodzica do dyrektora szkoły;

-        dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone np. w okulary, aparat słuchowy, itp.).

 

2.   Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku.

3.     Opinia wydawana jest rodzicowi w sekretariacie lub przesyłana pocztą, w przypadku pisemnej prośby rodzica przekazywana jest również szkole.

4.     Poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw.

5.     Poradnia realizuje swoje usługi w godzinach: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 17.00.

 

Podstawa prawna:

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego 2013  roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.199)

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532 )

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z  2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

-      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)