Środa, 19 wrze¶nia 2018 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Koncepcja


Koncepcja

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie

ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin

tel./fax (63) 270-59-88

 

 

KONCEPCJA ROZWOJU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ŚLESINIE

na lata 2013-2017

 

K O N C E P C J A  R O Z W O J U

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie

na lata 2013 – 2017

Koncepcja rozwoju placówki została opracowana w oparciu o:

1) Aktualne przepisy prawa oświatowego:

 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami.
 • Ustawę z dnia 7 września 1991r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz. U. Nr 173. poz. 1072.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.

2) Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

3) Zadania statutowe placówki.

4) Potrzeby środowiska lokalnego.

5) Kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych.

6) Bazę lokalową.

7) Misję:

,,Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju,
aby stały się kim mogą”

Janusz Korczak

 

MISJA

 

,,Ogólną misją Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia oraz udzielanie jego rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej’’

WIZJA

,,Reorganizacja i rozwój Poradni, aby interdyscyplinarne i wielokierunkowe działania stanowiły skuteczną i profesjonalną pomoc, która sprosta potrzebom różnych środowisk w całym powiecie”.

KONCEPCJA PRACY

POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚLESINIE

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.

Działaniom Poradni przyświeca cel nadrzędny, jakim jest dobro osób korzystających z usług placówki. Zasada pracy specjalistów opiera się na takcie pedagogicznym, życzliwości, dyskrecji, empatii, trosce i poszanowaniu każdego człowieka.

Wysoką jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego zapewnia profesjonalizm i zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w Poradni, którzy realizując swoje obowiązki przestrzegają etyki zawodu nauczyciela.

Poradnia rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia je w planowaniu pracy i prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną oraz edukacyjno-wychowawczą.

Placówka dba o swój optymalny wizerunek. Poprzez wzajemne współdziałanie pracowników oraz współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem Poradnia analizuje, modyfikuje i rozwija całokształt swoich działań, wychodząc naprzeciw potrzebom tych, do których są one adresowane.

Koncepcja pracy Poradni jest dostępna do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Celem Poradni z jednej strony jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w rozpoznawaniu oraz doskonaleniu ich możliwości, by osiągnęły pełnię rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, z drugiej zapewnienie ich rodzicom i nauczycielom wsparcia w ramach wspomagania edukacyjno-wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

Do zadań Poradni należy w szczególności: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży; wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb; pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego; pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się; współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych; współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki; prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli; udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI

I. PODNOSZENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI PRACY W PORADNI
 1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej i poszczególnych pracowników w aspekcie realizacji zadań Poradni oraz możliwości ich realizacji.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników Poradni oraz uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 3. Wspieranie kreatywności i innowacyjności pracowników poprzez aktywizowanie ich do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami placówki.
 4. Zapewnianie odpowiednich warunków do sprawnej realizacji zadań statutowych Poradni, gwarantujących dostępność infrastruktury, wyposażenie i estetykę pomieszczeń.
 5. Dbanie o wysoki poziom usług w zakresie zadań realizowanych przez placówkę (doposażenie warsztatów pracy w testy, narzędzia i pomoce dydaktyczne  wykorzystywane w diagnozie wielospecjalistycznej, programy komputerowe i inne pomoce niezbędne do prowadzenia różnych form terapii, śledzenie nowości wydawniczych, gromadzenie literatury fachowej, modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno-biurowego).
 6. Realizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej przez Poradnię przy współudziale wolontariuszy.
 7. Systematyczne monitorowanie stanu bazy i wyposażenia Poradni, zapewniające przebywającym w niej klientom i pracownikom warunków zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp i z zakresu udzielania pierwszej pomocy).
 8. Systematyczne, zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni.
 9. Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (szkolenie pracowników w w/w zakresie).
 10. Zapewnienie sprawnej organizacji pracy poprzez aktualizację zarządzeń i regulaminów wewnętrznych, statutu placówki, koncepcji pracy oraz ustalenie systemu wewnętrznego obiegu ważnych dla pracowników informacji.
 11. Prowadzenie planowanej polityki kadrowej stosownej do podejmowanych przez Poradnię działań i kierunków jej rozwoju.
 12. Współpraca w zakresie planowania wszelkich działań Poradni dotyczących realizowanych zadań, zarządzeń i organizacji pracy.

 

II. PODNOSZENIE STANDARDÓW UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH PORADNI

 

A.Realizacja szerokiego zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa zawodowego, uwzględniającej potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, w zakresie:

 1. Diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 2. Pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 3. Wspomagania dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz ujawnianych deficytów w różnych obszarach funkcjonowania (w tym szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno- społecznym, z chorobami przewlekłymi i innymi);
 4. Prowadzenia terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin:

a) terapii psychologicznej, obejmującej między innymi:

· dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-wegetatywnymi,

· dzieci z zaburzeniami adaptacyjno-społecznymi,

· dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,

· praca z rodzicami indywidualna (lub grupowa) wspierająca rodzinę w sytuacji konfliktowej lub kryzysowej,

· zajęcia grupowe w zakresie treningu umiejętności wychowawczych, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, budowaniem prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi oraz między rodzeństwem,

b) terapii pedagogicznej, obejmującej między innymi:

· dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-motorycznych,

· dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania (w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu),

· dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki,

· dzieci z zaburzeniami w sferze funkcjonowania społecznego,

c) terapii logopedycznej, obejmującej między innymi:

· dzieci z wadami wymowy,

· dzieci z zaburzeniami mowy,

· dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

5) Doradztwa edukacyjno-zawodowego obejmującego między innymi:

· grupowe zajęcia warsztatowe aktywizujące do świadomego planowania kariery zawodowej,

· indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym trudności decyzyjne w wyborze zawodu,  kierunku  kształcenia i planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, wsparcie osób posiadających przeciwwskazania zdrowotne, specyficzne potrzeby edukacyjne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, w planowaniu kariery zawodowej i inne),

· diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych,

· indywidualne poradnictwo, konsultacje, prelekcje dla rodziców i nauczycieli.

6) Wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem zagranicą (diagnoza sytuacji społecznej dziecka, możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych, wskazywanie kierunków oddziaływań dydaktyczno-                              wychowawczych, opieka logopedyczna ukierunkowana na stymulację językową);

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w realizacji funkcji edukacyjnej i wychowawczej poprzez różnorodne formy oddziaływań;

8) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom i nauczycielom;

9) Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka ich wystąpienia u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

10) Współpraca ze szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz planów działań wspierających i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (zgodnie z potrzebami wynikającymi z wydanych orzeczeń i opinii);

11) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły lub placówki, w tym udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych (interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje, spotkania z rodzicami, grupy wsparcia, udział w radach pedagogicznych, prelekcje, wykłady i inne);

12) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli (prelekcje, warsztaty, szkoły dla rodziców i wychowawców, programy profilaktyczno-wychowawcze, materiały informacyjno-szkoleniowe i inne);

13) Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach (konsultacje, poradnictwo);

14) Orzekanie o potrzebie:

a) kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

b) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

c) indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

B.Stałe monitorowanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (powoływanie zespołów do realizacji zadań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie zmian, tworzenie projektów).

 

III. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, SAMORZĄDAMI, INSTYTUCJAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI I OŚRODKAMI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CELU LEPSZEGO ROZPOZNAWANIA I ZASPOKAJANIA POTRZEB OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI

 

1) Dbanie o pozytywny wizerunek Poradni w środowisku lokalnym (ścisła współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, samorządami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka, rodziny i środowiska).

2) Promocja Poradni (opracowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, aktualizowanie strony internetowej i folderu Poradni, współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni otwartych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, współudział w akcjach promujących działalność oświatową i pomoc psychologiczno – pedagogiczną    organizowanych przez samorządy lokalne i placówki oświatowe).

3) Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania, między innymi:

 a) praktyk studenckich odpowiadających specyfice pracy placówki,

 b) projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

IV. UTRZYMYWANIE WYSOKIEGO POZIOMU KULTURY I PROFESJONALIZMU PRACY PORADNI     

 1. Wszyscy pracownicy Poradni przestrzegają zasad etyki zawodowej.

 2. Kadra placówki dąży do profesjonalizmu świadczonej pomocy, opartego na najwyższych wartościach, takich jak dobro i prawda specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu, odpowiedzialności i empatii, a także poczuciu misji niesienia pomocy.

 3. Każdy pracownik dba o wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań,  przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji, profesjonalizmu oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

 4. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji czują się współgospodarzami placówki i wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, zarówno w stosunku do osób korzystających z ofert Poradni, jak i wewnątrz zespołu.

 5. Dyrektor Poradni wraz z kadrą pedagogiczną dba o wypracowanie sposobów właściwej komunikacji wewnątrz zespołu, jak i z klientami.

 6. Polityka zarządzania prowadzona przez Dyrektora oparta jest na tworzeniu pozytywnego klimatu wśród pracowników Poradni, zapewnieniu dobrej organizacji pracy i odpowiednich warunków, co sprzyja skutecznej realizacji zadań statutowych placówki. Niezwykle ważną rolę odgrywa docenianie przez Dyrektora kreatywności pracowników, wspieranie ich w podejmowaniu nowych form pracy i motywowanie do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Koncepcja pracy będzie realizowana, modyfikowana i wzbogacana w razie bieżących potrzeb.