Środa, 19 wrze¶nia 2018 r. rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast | Zaloguj

Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia


W dniu 25.04.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się konferencja „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej- interwencja, wsparcie, terapia” zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie pod Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego. Tematyka spotkania zrodziła się podczas diagnozy potrzeb szkół z rejonu oddziaływania Poradni w 2016 roku, gdzie pedagodzy wskazywali potrzebę konferencji omawiającej praktyczne problemy dziecka w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu . W konferencji wzięło udział około 90 osób.

Do wygłoszenia prelekcji zaproszono gości z instytucji zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na co dzień współpracujących z PPP-P w Ślesinie.

 

Konferencję otworzyła Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, Pani Małgorzatę Sobieraj, słowami Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Powitała zaproszonych gości wśród których obecni byli: Wicestarosta Powiatu Konińskiego - Pan Władysław Kocaj, Pani Halina Lenartowicz - Członek Zarządu Powiatu Konińskiego, Pan Andrzej Nowak - Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Pani Urszula Szymańska-Biednik - Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podinspektor Paweł Kiliańczyk - Komendant Miejskiej Policji w Koninie. Przybyli również dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z rejonu oddziaływania Poradni oraz z Miasta Konina.

Po krótkim wprowadzeniu do tematu przez Dyrektora Poradni, głos zabrali prelegenci. Jako pierwsza wystąpiła Pani Karina Owsianko, psycholog i pedagog resocjalizacyjny z PPP-P w Ślesinie, która zarysowała problem psychologicznych skutków krzywdzenia dziecka. Pani Agnieszka Kołacka, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, podzieliła się doświadczeniami pracownika socjalnego. Pani Dorota Kaźmierczak, kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, odwołała się do tematu dziecka w kryzysie z perspektywy praktyki rodzinnej pieczy zastępczej. Podkreślała fakt, że powiat koniński jest jednym z niewielu powiatów, w którym dzieci nie są umieszczane w Domach Dziecka, ale funkcjonuje system rodziny pieczy zastępczej. Pani Katarzyna Grześkowiak, psycholog i psychoterapeuta poznawczo behawioralny, omówiła problem interwencji kryzysowej w placówkach edukacyjnych. Wskazała nauczycielom praktyczne sposoby radzenia sobie w obliczu zdarzeń o dramatycznym przebiegu w szkole. Podczas wystąpienia Pani Elżbiety Woźniak, społecznego kuratora sądowego Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kole, zebrani mogli wysłuchać zagadnień związanych z problemem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. O pracy z rodziną doświadczającą przemocy opowiedział kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, Pan Jacek Biskupski. Omawiając między innymi realizowane programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację. Nie zabrakło przedstawicieli Komendy Miejskiej w Koninie – Pani Katarzyna Wiśniewska, starszy aspirant sztabowy z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji, krok po kroku zapoznała słuchaczy z zasadami funkcjonowania i znaczenia Niebieskiej Karty dla ochrony dziecka.

Tam gdzie dziecko, tam zawsze żywiołowa dyskusja – na zakończenie spotkania uczestnicy podzielili się swoimi osobistymi przemyśleniami. Głos zabrała Pani Halina Lenartowicz- Członek Zarządu Powiatu Konińskiego, która podziękowała Dyrektorowi Poradni za poruszaną ciekawą tematykę spotkania oraz za zaproszenie wszystkich instytucji współpracujących ze sobą z rejonu powiatu konińskiego. Pani  Halina Lenartowicz podzieliła się również doświadczeniami z codziennej pracy jako kierownik GOPS .

Pani Dorota Kaźmierczak, podziękowała za codzienną współpracę specjalistów Poradni z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie za to, że Dyrektor tak kieruje pracą Poradni aby wspierać rodziny zastępcze w rozwiązywaniu problemów dzieci przebywających w Pieczy Zastępczej z rejonu powiatu konińskiego.

Pani Katarzyna Wiśniewska oraz Pan Jacek Biskupski podziękowali Dyrektorowi i pracownikom  PPP-P w Ślesinie za inicjatywę i podjęcie się przygotowania konferencji poruszającej tak ważny temat. Podkreślali oni ważność i konieczność działania zespołów interdyscyplinarnych, które dzięki zaangażowanej współpracy pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, koordynatorów i  funkcjonariuszy policji stwarzają małoletnim obywatelom szansę na bezpieczne i szczęśliwe życie.
Podsumowując – cel spotkania został osiągnięty: mnogość poruszanych zagadnień pozwoliła uczestnikom konferencji poszerzyć i uporządkować wiedzę teoretyczną, spojrzeć na problem z szerszej perspektywy i podsunąć rozwiązania praktyczne w pracy dziećmi i młodzieżą znajdującymi się w sytuacji kryzysowej.